Kurser

Susanna Cederquist är lärare i botten, med påbyggnad med kurser inom specialpedagogik och dyslexi. Hon har sedan 15 år tillbaka arbetat med synsätt på dyslexi. Fortbildar, handleder, rådgiver och föreläser under namnet En Bild av Dyslexi. Författare till boken ”Dyslexi + Styrkor = Sant”
– Se hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna! Vi är olika och det är meningen, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av våra olika kompetenser. Hitta dina sätt!

Dyslexikurs för föräldrar

– Har du barn med dyslexi? Välkommen på kurs!

Föreläsning, samtal och workshop

Innehåll:

 • Hur kan man förhålla sig till dyslexi?
 • Synsätt, självbild och identitet – vad kan dyslexi innebära?
 • Kan det vi kallar dyslexi även innehålla styrkor? Absolut – lär dig se hela bilden!
 • Tillgänglig text – vad är det?
 • Studieteknik – hur kan man göra?
 • Samtal och reflektion tillsammans med andra

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • Kvällskurs 3 tillfällen (Stockholm)
 • Heldagkurs

 

Genomförandet sker i grupp, från 9 deltagare.

Sagt om kursen:

"Föräldrakursen..har fått mig att reflektera över och bättre förstå beteenden, händelser och resultat av mitt och mitt barns agerande."

"Känns som ett perfekt upplägg – kan verkligen rekommendera kursen till andra!"

"Mitt förhållningssätt till dyslexi har förändrats…"

"Kursens innehåll kommer absolut komma till användning. Många av tankarna och tipsen är användbara både hemma och i kontakten med skolan."

"Har redan rekommenderat denna kurs till andra!!"

 

Citat från utvärderingarna från deltagare i föräldrakurser –  2018 och 2019

Val2

Student

Målgrupp:

främst för studenter med dyslexi vid högskola, universitet, folkhögskola och gymnasium.

Innehåll:

 • Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt
 • Tillgänglig text
 • Attityd, förhållningssätt och självbild
 •  Styrkor och en bild av dyslexi

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 4 träffar á 60 min
 • 5 träffar á 60 min för studenter vid musikutbildning

Enskild rådgivning

– Kan du uppleva stress på grund av all text i studierna?
– Upplever du att det kan vara svårt att hinna med allt?
– Vilka är dina sätt för att nå bra studieresultat?
Hitta dina sätt!

Grundpaket:

4 träffar á 60 min
5 träffar á 60 min för studenter vid musikutbildning

Kontakta mig för en preliminär plan och beskrivning av innehållet för respektive möte.

Skräddarsydd coachning, dina önskemål och din situation sätter tonen.

Univ Hogskola

Högskola / Universitet

Tillgänglig undervisning

Hur kan vi se på det vi kallar dyslexi? Vad innebär likvärdig och tillgänglig utbildning - hur kan vi tänka och göra?

Studenter med dyslexi är den största kända gruppen av studenter med funktionsnedsättning/ funktionsvariation hos nationellt stöd inom Sveriges högskolor och universitet.
Vilket förhållningssätt och synsätt har man till dyslexi på ditt lärosäte? Har man en vana och medvetenhet kring våra naturliga olikheter och tillvägagångssätt?
Tillgänglig text är en förutsättning för en likvärdig utbildning och handlar inte om att förenkla eller sänka någon nivå. Det handlar om ”hur”.
Hur kan man se på begreppet tillgänglighet och vilka strategier kan en högskola / universitet behöva?
Hur ser det ut på din högskola / universitet utifrån dessa aspekter?

Om hur vi skapar likvärdiga förutsättningar och att ser hela bilden av dyslexi!

 

Målgrupp:

Alla undervisande lärare och personal, kursansvariga och prefekter, studentadministration och samordnare. Även kommunikationsansvariga, ledning och andra personer som är inblandade i HR-frågor. Samt bibliotek och alla andra inblandande i studenternas utbildningen och dess utformning.

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 2 timmar
 • Halvdag
 • Heldag

beroende på önskat innehåll.

Innehåll:

Föreläsning 1: En Bild av Dyslexi

- Inblick
- Förhållningssätt och normer
- Attityd och mångfald

 

Föreläsning 2: Tillgänglig utbildning / Text

- Tillgänglig text; hur kan vi göra?
- Tips och konkreta förslag

 

Workshop

- Prova på: tema tillgänglig text
- 3 stationer


Samtal och reflektion


Heldagsutbildningen
innehåller fler praktiska moment, samtal, grupparbeten och reflektioner, utöver workshopen nämnd ovan. Hur arbetar jag som lärare och vi som skola utifrån dagens tema? Vad gör vi lysande och vilka utvecklingsområden ser vi? En analys av nuvarande läge, planering och genomförande av möjliga framtida strategier påbörjas på plats.

Rådgivning och kartläggning

Möjliga tillval:

Möjligheten finns även att välja till ytterligare rådgivning i arbete med exempelvis:

- Bibliotek
- Samordnare och studentadministrativa avdelningen.
- Handledarna inom uppsatsskrivning
- Utformning av kursplaner och policydokument
- Övergripande arbete gällande struktur
- Andra specifika punktinsatser

Rådgivning direkt med student

Sedan 2013 har Susanna bedrivit rådgivande och handledande arbete direkt med studenter med dyslexi. Denna berör främst förhållningssätt till dyslexi, studieteknik och vikten av att hitta sina sätt. Se mer under ”Kurs-student”. Handledningen är en av flera viktig beståndsdelar inom begreppet tillgänglig utbildning. Det är lärosätet som anlitar Susanna och står för kostnaderna. Denna sker antingen individuellt eller i grupp. Kontakta Susanna för mer information kring olika tillvägagångssätt.

Gästlärare/Gästföreläsare

Susanna kan även ingå i kurser och i delmoment inom exempelvis lärarutbildning och kurser gällande exempelvis tillgänglighet och mångfald.
Kontakta Susanna för ytterligare information.

Referenser inom högskole-arbete:

Konstfack, Karlstads Universitet, Karolinska Institutet i Solna och Huddinge, Musikhögskolan i Örebro och Malmö etc.

Susanna föreläste och ledde en workshop kring dyslexi och högskolestudier på Dysleximässan 2018.

Christopher Sönnerbrandt
Fd Chef Studieadministrativa avdelningen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Konstfack
Stina
Jan

 

Flojt

Dyslexi & musik

Hur kan dyslexi inverka på musikens område?

Detta är titeln på Susanna Cederquists examensuppsats vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från 2009. Hon har sedan arbetat som musiklärare i grundskola i 10 år parallellt med övrigt dyslexiengagemang. Även arbete som tvärflöjtslärare på kulturskola har förekommit. Från hösten 2017 är Susanna projektledare för Arvsfondsprojektet VIDD. Projektet handlar om pedagogiskt stöd, specialpedagogik och att skapa mer ”vidd” och bredd i estetisk undervisning.

Föreläsning innehåller erfarenheter från alla dessa ovan nämnda områden.

Utöver en generell bild av dyslexi, ges i detta upplägg också en inledande del om området dyslexi och musik.

 • Musik + Dyslexi = Positivt eller negativt?
 • Vad kan det vi kallar dyslexi medföra på musikens område?
 • Vad kan vara bra att känna till kring studenter/elever med dyslexi i musikundervisning?
 • Hur kan vi göra?

Målgrupp:

Föreläsningen är främst riktad till lärare och personal i kulturskola och skola, i annan musikverksamhet, samt studenter och lärare vid musikhögskolor och lärarutbildningar. Andra undervisande personer inom musikämnet, musiker, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade är självklart också välkomna!

Innehåll:

På vilket sätt inverkar i så fall dyslexin på musikens område?
Är det en last eller en gåva, eller en kombination kanske?

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 2 h
 • Halvdag

beroende på önskat innehåll. 

Halvdagsutbildningen innehåller en utbyggd del om tillgänglig text och hur man kan arbeta utifrån det perspektivet. En workshop på temat tillgänglig text förkommer.

Innehåll

Ja, dyslexi inverkar även på musikens område på olika sätt, både positivt och negativt. Detta är något som är oerhört viktigt att ha kunskap om, både som pedagog och för eleven/musikern själv, men även för vårt musikaliska samhälle i stort. För visst ger det konsekvenser, som vi kan behöva vara medvetna om.

I föreläsning berättar Susanna bland annat om hur förmågan till musikaliskt uttryck, att läsa noter, improvisera och att lära sig sångtexter kan påverkas av dyslexi på olika sätt. Genom att beskriva vad dyslexi kan vara pekar hon bland annat på varför de musikaliska skillnaderna kan uppkomma och vad det kan innebär i stort. Susanna beskriver exempelvis varför man i samma utsträckning som ”andra” inte ser bokstäver, ord och noter i sitt tänkande. Att det handlar om ett annat sätt att tänka och att fungera på, som ger vissa naturliga konsekvenser – både positiva och negativa. Susanna presenterar en bild av dyslexi, där både problematik och styrkor ryms.

Föreläsningen bygger bland annat på examensuppsats skriven i ämnet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet är byggt på intervjuer, litteratur, forskning samt hennes egna teorier. Paralleller till hennes egna erfarenheter och tankar finns även presenterade, både som den pedagog och den ”dyslektiska” musiker hon själv är.

Susanna presenterar även pedagogiska tips – vad man kan tänka på i undervisningssituationer i föreläsningen.

Läs uppsatsen här.

Upplägg

Susanna presenterar inledande på vilket sätt olika områden inom musiken kan påverkas av dyslexi, positivt och negativt. Detta är främst byggt på intervjuerna och resultaten i uppsatsen, samt egna erfarenheter som pedagog och musiker.

Härnäst följer en generell del om dyslexi där förhållningssätt, synsätt och konsekvenser lyfts. Vilken av att se hela bilden, där problematik men framförallt också styrkor ryms.

Utbildningen avslutas med en mer konkret del där pedadogiska tips presenteras.