Skola

Likvärdig och tillgänglig utbildning – hur kan vi tänka och göra?
Norm och förhållningssätt; vi i skolan har en otrolig makt här. Finns elevens sätt i eller utanför normen?
Tillgänglig text handlar inte om att förenkla, utan att lägga till fler vägar för att nå innehållet.
Vi behöver få ut hela barn ur skolan, det är skolans nödvändigaste uppgift.
Se hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna.

Varmt välkommen att gå utbildningen:

Vet du hur ett A ser ut underifrån?

 • Om tillgänglig utbildning och att se hela bilden av dyslexi!

Målgrupp:

all skolans personal; ledning, lärare, elevhälsa, speciallärare/specialpedagoger m fl.

Innehåll:

  • Hur kan vi förhålla oss till begreppet dyslexi?
  • Vad har Steve Jobs, Steven Spielberg, Selma Lagerlöf och         Orlando Bloom gemensamt?
  • Har dyslektiker mer gemensamt än svårigheter att läsa och skriva?
  • Kan vi undervisa bredare för att få med fler?
  • Hur gör jag som lärare idag, och skulle jag kunna tänka annorlunda?
  • Hur kan skolan arbeta övergripande kring begreppet tillgänglig utbildning och tillgänglig text?
 •  Workshop
 • Strategier, tillvägagångssätt och fortsatt arbete

Vi är olika och det är meningen, vi måste bara bli bättre på att inse värdet av det!

I föreläsningarna tar Susanna upp aspekter, förhållningssätt och synsätt på dyslexi. Vikten av att se hela bilden av dyslexi. Detta genom att ta problematiken kring läs- och skrivområdet på allvar, men också att se styrkorna. Susanna tar upp normer och samhällsstrukturer och hur hon menar att de inverkar på dagens utbildningssystem och undervisning. Hur kan vi se på begrepp som tillgänglighet, inkluderande synsätt och en likvärdig utbildning? Utbildningen innehåller också praktiska tips på arbetssätt, användbara tekniker och metoder, samt råd kring teknik som program och appar. Konkreta exempel förevisas och provas på i en workshop.

Tidsaspekt:

Utbildningen finns i formaten:

 • 2 timmar
 • Halvdag
 • Heldag

beroende på önskat innehåll. 

Halvdagsutbildningen innehåller bland annat reflektionsmoment och en workshop på temat tillgänglig text och förhållningssätt.

Heldagsutbildningen innehåller fler praktiska moment, samtal, grupparbeten och reflektioner, utöver workshopen nämnd ovan. Hur arbetar jag som lärare och vi som skola utifrån dagens tema? Vad gör vi lysande och vilka utvecklingsområden ser vi? En analys av nuvarande läge, planering och genomförande av möjliga framtida strategier påbörjas på plats.

Viss flexibilitet och möjlighet till att skräddarsy konceptet finns också.

Möjliga tillval:

Möjligheten finns även att välja till en kvällsföreläsning för föräldrar på skolan, samt träffar för elever från åk 6 med dyslexi.

Kort sammanfattning i PDF-format