Italiensk artikel om kreativitet och dyslexi

I den italienska artikel i International Journal of Disability, Development and education, 2016, beskrivs även dyslexi och kreativitet i studien ”Divergent Thinking in Italian Students with and Without Reading Impairments”. De som genomförde studien var Lucia Bigozzia, Christian Tarchia, Giuliana Pintoa och Renato Donfrancescob.

Här ser man även resultat som visar på kreativa förmågor kopplat till dyslexi, då dessa elever fick högre resultat än sina icke-dyslektiska klasskompisar.

Man kom här bland annat fram till att eleverna med dyslexi producerar mer nya och ovanliga idéer när de löser problem, än övriga.

Ett råd man här framhåller riktat till skolan är förhållningssätt kring oliktänkande. ”Skolan bör värdera divergerande färdigheter (Nogueira, 2006). Uppkomsten av konventionella former av inlärning och standardiserade bedömningsförfaranden i grundskolan är verkligen hinder för genomförandet och tillväxten av olika former av tänkande.”

Bild på artikelns titel.

Bigozzi et al. – 2016 – ”Divergent Thinking in Italian Students with and Without Reading Impairments” 

Se artikeln i länken här: https://doi.org/10.1080/1034912X.2015.1127335