Dr Helen Taylor från ”Dyslexi och kreativitet” i Stockholm

Här ser du ett textat sammandrag från Dr Helen Taylors anförande den 3 juni 2019 i Stockholm under dagen Dyslexi och kreativitet, som jag hade glädjen att arrangera:

DR. HELEN TAYLOR

?? SWE: Utdrag ur Dr Helen Taylors föreläsning vid ”Dyslexi och Kreativitet” 3 juni, 2019, Stockholm

”Den kompletterande kognitivitetens utveckling”

Dr Helen Taylor, England

DR. HELEN TAYLOR Forskare,

University of Cambridge

Dr Helen Taylor är forskare vid the University of Cambridge där hon fick sin Ph.D. på sin forskning om Framväxten av social komplexitet. Helen diagnostiserades själv med dyslexi efter att inte ha klarat sin första examen. Detta till trots premierades hon så småningom med såväl 1:st Class Honours som stipendier vilka möjliggjorde hennes Masters- och Ph.D.-diplom, samt flera utmärkelser för uniciteten i hennes forskning. Helen jobbar för närvarande på en ny teori om människans evolution, ”The Evolution of Complementary Cognition”, som förklarar att det sätt att tänka som vi betecknar som dyslektiskt, faktiskt är avgörande för vår adaptiva framgång som mänsklig art. Denna forskning presenterades i en BBC-dokumentär 2018 och kommer att ges ut som akademisk publikation senare i år.

”The Evolution of Complementary Cognition” förklarar hur våra förfäder utvecklades till specialisering i mellan sig kompletterande typer av informationshantering och visar därigenom att vi felaktigt har identifierat individers dyslexi / ADHD, som störningar i neuro-utveckling. Dessa annorlunda sätt att hantera information har misstolkats på grund av att utbildningssystemet, läs- och skrivförmåga mm, bygger på aspekter av kognition relaterad till detaljerad och repetitiv användning av information. Faktum är att individer med dyslexi / ADHD är specialiserade på att syntetisera en större bredd av information, med därav högre uppfinnarförmåga samt flexibilitet och högre anpassningsförmåga till förändringar. Dessa egenskaper var avgörande för vår arts överlevnad och har stor betydelse på flera olika områden. För närvarande undersöker Helen dessa egenskapers betydelse för företagens produktivitet och anpassning till förändring.

?? ENG: Excerpt from DR HELEN TAYLOR lecture at Dyslexia and Creativity

June 3, 2019, Stockholm

DR. HELEN TAYLOR Researcher,

University of Cambridge

Dr. Helen Taylor is a researcher at the University of Cambridge where she earned her Ph.D. on the emergence of social complexity. Helen was diagnosed with dyslexia herself after nearly failing her first degree but went onto achieve 1st class honours, scholarships to do her Masters and Ph.D. and several awards for the originality of her research. Helen is currently working on a new theory of human evolution, The Evolution of Complementary Cognition, which explains that the way of thinking we’re describing as dyslexic is actually critical to the adaptive success of our species. This research was featured in a BBC documentary in 2018 and will be published academically later this year.

The Evolution of Complementary Cognition explains how our ancestors evolved to specialise in complementary kinds of information processing, and in doing so demonstrates that we have mistakenly identified individuals with dyslexia/ADHD as having neurodevelopmental disorders. These types of information processing have been misunderstood because the education system and reading and writing all rely on aspects of cognition that relate to detailed and repetitive use of information. In fact, individuals with dyslexia/ADHD are specialised to synthesise diverse information, increasing abilities to innovate, change and adapt. This was critical to the survival of our species and is of major relevance across several different fields. At present Helen is investigating its importance for business productivity and adaptation.

Om konferensen på SVENSKA:

Konferensdag med tema ”Dyslexi och kreativitet” på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 3 juni 2019.

Föreläsare från USA, England och Sverige.

Andra talare:

Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Gunnar Bjursell, professor, Sverige

Gustav Källstrand, historiker och Nobelprisexpert, Sverige

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, föreläsare, Sverige

Dr. Helen Taylor, forskare, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Ordförande för Stockholms Innovatörskrets, Sverige

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, Sverige

Under dagen visades även en konstutställning på temat dyslexi:

Utställare/konstnärer:

– Studenter från Forsbergs konstskola med 9 filmer på tema dyslexistyrkor

@ochdyslexi / Sara Ahlström och Fanny Laubscher

@Words_edition / Susanna Cederquist

Dagen livetolkades på plats av Semantix Sverige ur tillgänglighetsperspektiv, då allt innehåll blev tillgängligt på både svenska och engelska samtidigt.

Dagen arrangerades av projektet VIDD, projektledare Susanna Cederquist som även driver En Bild av Dyslexi. Mer information om dagen finns på: https://www.susannacederquist.com/201

About the conference in ENGLISH:

Conference day with the theme ”Dyslexia And Creativity” at Clarion Hotel Sign in Stockholm on June 3, 2019. Sweden.

Othetr lecturer:

Drs. Brock and Fernette Eide, The Dyslexic Advantage, USA

Gunnar Bjursell, professor, Sweden

Gustav Källstrand, historian and Nobelprise expert, Sweden

Susanna Cederquist, En Bild av Dyslexi, Lecturer, Sweden

Dr. Helen Taylor, Researcher, University of Cambridge, England

Örjan Strandberg, Chairman of the Stockholm Innovator Circle, Sweden

Prince Carl Philips and Princess Sofia Foundation, Sweden

During the day, an art exhibition on the theme of dyslexia was also shown:

Exhibitors / Artists:

– Students from Forsberg’s art school with 9 films on the theme of dyslexic strengths

@ochdyslexi / Sara Ahlström and Fanny Laubscher

@Words_edition / Susanna Cederquist

The day was interpreted on site by Semantix Sweden from an accessibility perspective, as all content became available in both Swedish and English simultaneously.

The day was organized by the project VIDD, project manager Susanna Cederquist, who also runs A Picture of Dyslexia. More information about the day can be found at: http://vidd.nu/2019/04/23/dyslexia-an… and at https://www.susannacederquist.com