Dyslexi – 6 viktiga mål för framtiden

Möjligheter och mål i det fortsatta arbetet

6 viktiga mål i det fortsatta arbetet

God fortsättning! 2021 är här. Här är några möjligheter inför det nya året! – 6 områden som jag finner viktiga i det fortsatta dyslexiarbetet.

Såhär ser mina 6 möjligheter och viktiga mål för framtiden utifrån dyslexi ut:

1. Vikten av att förstå och bli trygg i sina kompetenser med dyslexi

Det är så fint att få möta detta, både i anslutning till föreläsningar och dyslexikurser – då dyslektiker bättre börjar förstå sina sätt. Att se och förstå sina kompetenser är så viktigt, både problematiken och styrkorna. Att se bilden i hur det hänger ihop och varför man reagerar och tänker som man gör medför stora möjligheter. Ju fler som känner sig tryggare i sina sätt, desto bättre är det ur många perspektiv.

2. Skolans viktiga gemensamma förhållningssätt

Idag ser synen på dyslexi och också hur man arbetar utifrån det olika ut på olika skolor runt om i Sverige. Förhållningssättet till dyslexi hos lärare och personal är kärnan. Ju mer kunskap om vad det innebär för eleven, desto lättare är det att arbeta ändamålsenligt. Det finns stora möjligheter i det gemensamma arbetet på skolan, det bör här inte se olika ut i olika klassrum och ansvaret ska inte bara läggas på den enskilda läraren. Ansvaret är skolans som en helhet. Det gemensamma syn- och arbetssättet för en likvärdig och hålllbar utbildning innebär många fördelar och möjligheter.

3. Dyslexikompetens i lärar- och rektorsutbildningar

Utöver kontinuerlig fortbildning om dyslexi skulle även mer kunskap från början underlätta arbetet. I skolan arbetar alla lärare med dyslektiker hela tiden. Ansvaret på det gemensamma arbetet vilar på rektor. Möjligheterna med en ökad kunskap och förståelse i lärarutbildningarna, i rektorsutbildningarna etc bör vi ta. De hjälper skolan att skapa de utbildningar som eleverna behöver.

4. Läsa idag

Att läsa idag är något annat än tidigare. Vi kan läsa via ögon, öron och fingrar (punktskrift). Öronläsningen är för många dyslektiker det primära sättet att läsa och har inneburit många möjligheter – dem ska vi ta vara på. Detta behöver både synas på arbetsplatser och i skolan. Något som tyvärr ännu motverkar utvecklingen är de nationella proven för läsförståelse i åk 3 och 6. Här är ett exempel på gamla synsätt i hur Skolverket råder skolor att göra, då de inte anser att öronläsning ”gills”. Här behöver vi alla hjälpa till att belysa hur vi idag bör förhålla oss utifrån det samhälle vi lever i. Inte ett barn till ska behöva utstå att sina sätt inte räknas och att systematiskt kunna få sämre betyg på grund av dyslexi, vilket idag allvarligt nog fortfarande sker. (Se mer under #inteettbarntill)

5. Den viktiga dyslexidiagnosen

Möjligheterna med att få en dyslexidiagnos, att få veta att det är dyslexi det handlar om, är så viktig för så många. Från barnet/eleven som annars själv kan behöva komma på andra förklaringar, till den vuxnas perspektiv – alla behöver kunna få veta. Skolan behöver kunskapen för att veta hur man ska arbeta både på kort och lång sikt etc.
Just nu ser det olika ut över vårt land. På vissa platser utförs dyslexiutredningar på andra inte, det finns här en stor mångfald som inte just här medför något positivt. Vi behöver här se möjligheterna i likvärdigheten. Det ska inte spela någon roll vad man bor etc, utan det ska överallt kunna diagnostiseras och inom rimlig tid. En dyslexidiagnos är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet för både för individen, arbetsplatsen och skolan.

6. Företagens och arbetsplatsernas möjligheter med att förstå dyslexi

”Kompetenseffektivisera” mera, brukar jag kalla det för. Det vi kan uppnå om vi ser värdet av våra olika sätt att tänka, fungera och göra, och också omsätter det i handling. Här finns det stora möjligheter för exempelvis företag, liksom vilka arbetsplatser som helst, att bättre ta tillvara på allas kompetens. Det händer mycket på området just nu globalt, fler har börjat förstå värdet i att arbeta med dyslexi ur detta perspektiv. Även här i Sverige. Ju mer vi förstår dyslexi, framförallt dyslexistyrkornas värde på arbetsmarknaden och implementerar det i arbetet – desto mer har vi att vinna.

Jag ser fram emot ett fortsatt arbete i dessa riktningar tillsammans med er! 2021 är ett nytt år och med nya möjligheter – dem ska vi ta tillvara på. 🙂

/Susanna