Dyslexi och extra anpassningar?

Under de senaste dagarna diskuteras det mycket om extra anpassningar i exempelvis tidningen Vi Lärare @skolvarlden @vilarare. En del menar att alla elever har rätt till anpassningar på en individuell nivå för att lyckas i skolan. Andra menar att de inte är praktiskt möjligt att genomföra detta i en klassrumssituation pga stora grupper etc. Jag tänkte därför bara snabbt lägga in en kortfattad kommentar i ämnet.

 

IMG_3813 IMG_3812 IMG_3811

Dyslexi och extra anpassningar? Hur kan man tänka här?

Självklart har alla elever rätt till den undervisning de behöver för att få en likvärdig utbildning och få med sig det som de behöver i skolan. Dock brukar jag inte prata om extra anpassningar kopplat till dyslexi. Jag brukar inte heller i första hand prata om specialpedagogik, utan snarare om allmän pedagogik i klassrummet. Det som SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, kallar för ”lärande och stimulans”.

Att undervisa elever med dyslexi handlar om ”vanlig” undervisning. Det handlar om att både skapa en förståelse för skolkontexten utifrån ett dyslexiperspektiv och att skapa en bredd i den konkreta undervisningssituationen. Att exempelvis läsa och skriva på olika sätt är något som skapas på en strukturell nivå, i ett planeringsstadie – innan vi kommer till klassrummet. Detta är något som man som skola på en strategiskt nivå arbetar med. Det kan här inte enbart handla om lärarna. Varje lärare kan själv här inte ”uppfinna hjulet”, utan förutsättningarna och ansvaret behöver också och snarare ligga på minst en ”skolnivå”. Detta var något jag upprepade gånger belyste för politikerna som ledamot i Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor i Stockholm stad under 2 mandatperioder.

Så hur kan man förhålla sig till diskussionen kring extra anpassningar och dyslexi?

Jo, alla elever med dyslexi har full rätt att få det som de behöver i en undervisningssituation – men detta handlar snarare om ett strukturellt arbete, kunskap och fortbildning om dyslexi och hur vi skapar en hållbar och likvärdig undervisning generellt – än endast individuella extra anpassningar. Samma sak nås på ett effektivare sätt genom att lägga in det som behövs finnas med – i det ”vanliga” klassrummet.

 

_L7A8019

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

/Susanna

@enbildavdyslexi