Almedalen om likvärdig utbildning

2018 var jag i Almedalen hela veckan för att prata pedagogik och tillgänglighet. Jag var på alla forum kring skola jag hann med för att informera om dyslexi, dyslexistyrkor och framförallt om läget kring de nationella proven. #inteettbarntill

4 juli 2018:

”Var tredje barn slås ut i dagens skola.

”Politiken sviker skolan – och en tredjedel av eleverna”

Jan Björklund ifrågasätter begreppet inkludering och hänvisar till Finlands skolsystem. Jag ser en stor fara i att ifrågasätta detta begrepp och framförallt hur han menar att vi ska tolka det. Dock är det som ofta åsyftas som positivt i det finska systemet mer inkluderande ur många aspekter, än i det svenska skolsystemet.
”Icke-inkludering” kan leda tankarna till exkludering.

Gustaf Fridolin understryker att vi behöver tillåta en bredare inlärningsnorm tidigt i skoltiden, vilket är bra. Dock behövs här exempelvis förhållningssätt och en större kunskap kring till exempel dyslexi och att förstå vad dyslexi får för rella konsekvenser i dagens utbildningssystem.

Björklund understryker vikten av faktakunskaper.

Det handlar enligt mig om ”huret”, att vissa barn idag utestängs från en effektiv inlärning. Det är ett stort problem i dagens skola och beror på avsaknad av en tillräckligt stark struktur i frågan.

Fridolin efterfrågar lärarnas och skolans inblandning i exempelvis framtagandet av läroplan. 

Det är bra. Dock ser jag här en risk att även ansvaret för förutsättningar kring tillgänglig och likvärdig utbildning ska lösas och hamnar på endast lärarna. En tendens som genomsyrar svensk skolpolitik idag i stort och hur det ser ut i verkligheten. Förutsättningarna måsta också komma uppifrån, ”huret” ska skötas av skolan.

Seminarium av och med Lärarnas Riksförbund som just avslutats.

#skolAlm #dyslexi #sehelabilden #skola #utbildning #tillgängligutbildning #likvärdigskola #likvärdigutbildning #lärarnasriksförbund #almedalen #almedalsveckan2018