Krönika: Från svaghet till styrka

Nyligen blev jag tillfrågad om jag ville skriva en krönika med titeln: Från svaghet till styrka – flera sidor av samma mynt. Och jag antog utmaningen!

Bild på tidningens baksida – krönika: ”Från svaghet till styrka – flera sidor av samma mynt”
.

Här är texten:

Krönika

När svaghet blir styrka – Flera sidor av samma mynt

Hon harklade sig och fortsatte;..”och så satt man och försökte öva innan genom att i förväg försöka räkna ut vilken del av texten man skulle få läsa högt för klassen”.

Andra kursdeltagare nickade. ”Det känner jag ock- så igen, den stressen och sedan känslan av misslyck- ande”, sa en annan och fortsatte:…”Och att på något sätt också känna av lärarens besvikelse”.

Samtalet fortsatte och jag som ledare förde vart- efter in olika teman, olika frågeställningar och per- spektiv att reflektera och samtala kring. Upplevda utmaningar beskrevs, från förr liksom idag utifrån deras arbetsroll, men något annat beskrevs också:

”På arbetsmöten i projekten kan jag ibland direkt veta hur resultatet kommer att bli, på förhand.

Som byggnadsingenjör är det många ritningar och lösningar som diskuteras. Att något inte kommer att bli som tänkt kan jag veta tidigt, jag ser det liksom i tanken.”

”Mmm, jag kan känna igen det. Jag ser egentli- gen inga ord och bokstäver i tanken, men däremot bilder. Jag ser föremål, kan vända och vrida på dem och förstå hur de ser ut från olika perspektiv. Det är en stor fördel när jag designar, att få skapa och vara kreativ”, fortsatte en annan deltagare.

”Att se helheten”, fortsätter en tredje. ”Det är nå- got jag har lätt för. Att på något sätt ha en överblick och då hitta lösningar ur andra perspektiv. Det har jag fått höra att jag är duktig på och det har jag stor nytta av som chef.”

Jag har förmånen att få arbeta med människor, guida dem och få ta del av deras tankar.

Dyslexi innebär läs- och skrivproblematik, men inte bara. Snarare handlar det istället om ett annat sätt att tänka och fungera, som i sin tur får konse- kvenser. Skillnader som i svårigheter med att läsa och skriva traditionellt, men också i styrkor på andra områden. Jag kallar dem ”dyslexistyrkor”.

Vi behöver se båda sidorna av myntet. Se och bättre förstå hela bilden av dyslexi. Det är en ynnest att få vara med på människors individuella resor, i upptäckandet, men också i andra generella sam- manhang. Vi kan ”kompetenseffektivisera” mera

i vårt samhälle, som jag brukar kallar det. Vi har mycket att vinna på att i ännu större utsträckning inse värdet av våra olika kompetenser. Den möjlig- heten ska vi ta tillvara. Vi är och gör på olika sätt, det är meningen.

Foto av Susanna Cederquist, Fotograf: Elisabeth Ohlsson Wallin

Susanna Cederquist är specialpedagog, författare och föreläsare med inriktning mot dyslexi -frågor.

Om du blir mer nyfiken på mina dyslexikurser finns mer info här.

Immanuel#5 utgiven 2021 @Immanueljkpg

Tidningens framsida