Till alla lärare och skolledningar: 5 tips inför skolstarten!

För en inkluderande och tillgänglig undervisning:

  • Läs upp all text du skriver på tavlan eller visar i en PowerPoint-presentation. Barn med dyslexi ska inte behöva missa information p.g.a. att man kan tvingas välja mellan att läsa texten eller lyssna på genomgången. Hur? Läs alltid upp all text och säg att du kommer att göra det till åhörarna så tidigt som möjligt.
  • Begränsa aldrig ett barns möjlighet att lära sig eller redovisa sin kunskap genom att begränsa tillvägagångssättet. Visa att normen för ett inkluderande synsätt är att många sätt sker parallellt. Hur? Låt alla få prova! Exempelvis kan hela klassen få i uppgift att lyssna på texter så alla vet hur man gör. Om något har beslutats att redovisas skriftligt behöver alternativet att  redovisa kunskapen muntligt finnas etc.
  • Kräv aldrig tyst enskild läsning i klassrummet om inte alternativet att lyssna på texten finns. Då all text som används i undervisningen behöver vara tillgänglig behövs detta kontrolleras och förberedas i planeringen och i urvalet av material.  Hur? = Allt undervisningsmaterial ska vara tillgängligt, annat ska inte användas. Böcker ska finnas att lyssna till via exempelvis Inläsningstjänst eller Legimus. Annan tryckt text som stenciler, skapade texthäften, instruktioner etc kan lyssningskodas med Blipsay Lyssningskoder.
  • Eleverna behöver lära sig att samarbeta och för ett effektivt sådant behöver de känna till sina sätt, framförallt känna till sina styrkor. Hur? Då vi är olika varandra bör även våra arbetssätt i gruppen kunna se olika ut. Ju snabbare och mer man känner till om sina sätt, desto bättre både för nuläge, framtida studier och arbetsplats. När det gäller dyslexi är förmågor som kreativitet, bildtänkande, problemlösning och uppfinningsrikedom ofta starka.
  • Strategier bör finnas för att likvärdighet och tillgänglig undervisning ska kunna garderas. Detta för att förutsättningar ska se lika ut i de olika ämnena och i olika klassrum för eleverna. Att en garanterad ”lägsta nivå” finns helt enkelt. Ansvaret kan alltså inte ligga enbart på de enskilda lärarna då detta blir för skört och kan innebära stora skillnader. Hur? Skapa en handlingsplan för hela skolan. Det skapar tydlighet i verksamheten och även utåt för exempelvis föräldrar. Ansvaret gällande förutsättningar för en likvärdig och tillgänglig undervisning och skapandet av handlingsplanen ligger på ”skolnivå” och innehas av skolledningen. Fortbildning och tid behövs läggas på förhållningssätt kring dyslexi och tillgänglig text så alla lärare har kunskapen. 

Lycka till! 

/Susanna